Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία, με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ» με έδρα την Αθήνα Αττικής, Υπερείδου 15 Α, 105 58 Αθήνα, ΑΦΜ: 035771181 / Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 161162802000, με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες του www.dmelissas.gr σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, ΖΟΥΒΕΛΟΣ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του www.zouvelos.gr, μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σεβασμός στην Ιδιωτικότητα
Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τελούν σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία μας, ήτοι ως ενδεικτικά αναφερομένων πελατών, εργαζόμενων, συνεργατών, και προμηθευτών, τα οποία συλλέγονται από την ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ στο πλαίσιο εκτέλεσης των εταιρικών δραστηριοτήτων της. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων και να μην συνεργαστεί με την εταιρεία μας ή να ζητήσει γραπτώς την εναντίωσή του ως περιγράφεται κατωτέρω υπό τον όρο βέβαια ότι η εναντίωση αυτή δεν θα οδηγεί σε παραβίαση άλλων κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας μας.

Συλλογή, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και περιορισμοί
Προς επίρρωση των ανωτέρω και με σκοπό την πλήρη κατανόηση από μέρους του καταναλωτικού κοινού των ενεργειών προσαρμογής και τήρησης της νομοθεσίας σας αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα μέτρα της εταιρείας μας:
– Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, δηλαδή πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, στον βαθμό που είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας. Δεν γίνεται καμία άλλη επεξεργασία αυτών πέραν της σύμφωνης με τον εταιρικό σκοπό.
– Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους προμηθευτές της εταιρείας μας συλλέγονται προκειμένου να διεκπεραιωθούν επιτυχώς οι εταιρικές ανάγκες και δραστηριότητες και διατηρούνται απόρρητες πλην περιπτώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές ή δικαστικών διαδικασιών.
– Ομοίως υπάρχει απόλυτος σεβασμός της ιδιωτικότητας του υπαλληλικού προσωπικού με οποιαδήποτε μορφή εργασίας και συλλογή προσωπικών δεδομένων με κάθε διαδικασία αποφυγής γνωστοποίησης αυτών σε τρίτους. Και εδώ υφίσταται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία μόνο από τις αρμόδιες αρχές φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων, καθώς και της πιθανότητας δικαστικής διαμάχης.
– Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων στα πλαίσια της εταιρικής της δραστηριότητας σε τρίτες εταιρείες, στις οποίες και αναθέτει την επεξεργασία για λογαριασμό της όπως πχ. συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής μηνυμάτων, εταιρίες διεξαγωγής ερευνών αγοράς και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Οποτεδήποτε γίνει κάτι τέτοιο η εταιρεία μας παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη απέναντι στους τρίτους για την τήρηση της εν λόγω νομοθεσίας διασφαλίζοντας με ειδικές συμβάσεις και αυστηρούς όρους τη νόμιμη συμπεριφορά και των τρίτων συνεργατών έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.
– Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα κάνετε χρήση των υπηρεσιών της και κατόπιν τούτου παραμένουν στο αρχείο της με κάθε μέγιστη δυνατή τεχνική ασφάλεια έως ότου παρέλθουν οι προθεσμίες για άσκηση οικονομικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές στην εταιρεία. Κατόπιν αυτού θα διαγραφούν οριστικά, εφόσον το δηλώσετε εγγράφως.
– Ασφαλώς διατηρείτε ακέραια τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση και ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, στην τροποποίηση αυτών καθώς και στη διόρθωσή τους αλλά και στην εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων ή και τη διαγραφή τους υπό τους όρους βέβαια της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής. Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ειδικότερα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και αντίγραφο αυτών.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ως προς τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα.
  • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
  • Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.
  • Δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας: όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: όπου προβλέπεται σε νόμο, έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να μεταφερθούν σε τρίτους.
    Σε περίπτωση που θελήσετε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dmelissas.gr

Ειδικά μέτρα διασφάλισης απορρήτου προσωπικών δεδομένων
Επιπροσθέτως σας δηλώνουμε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ότι έχουμε ήδη λάβει κάθε τεχνικό-πληροφοριακό μέσο προστασίας των δεδομένων σας, ήτοι σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας, κωδικοποιήσεις, κρυπτογραφήσεις, πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, κάθε προστασία για κακόβουλες μη εξουσιοδοτημένες εισόδους από εξωγενείς παράγοντες. Επίσης οι χώροι της εταιρείας είναι εφοδιασμένοι με τεχνικά και ανθρώπινα μέσα ύψιστης ασφαλείας πχ κάμερες, φύλαξη από ειδική εταιρεία, πόρτες ασφαλείας.
Έχει ήδη τοποθετηθεί αρμόδιος Υπεύθυνος Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και το υπαλληλικό μας προσωπικό είναι ήδη πλήρως ενημερωμένο για την ανάγκη αυξημένης προστασίας των δεδομένων.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κ. Δημήτρη Κ. Μέλισσας (ηλεκτρονική διεύθυνση info@dmelissas.gr).
Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου, όποτε κριθεί σκόπιμο από την εταιρεία μας να λάβει χώρα, θα αναρτάται υποχρεωτικά προκειμένου να ισχύει έναντι τρίτων στην ιστοσελίδα μας, ώστε να έχετε πάντοτε άμεση πρόσβαση και γνώση αυτής.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Ο χρήστης με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων του, την αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΣ, με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Υπερείδου 15 Α, 105 58 Αθήνα, T 210 3312341, F 210 3215497, e-mail: dm@dmelissas.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ